ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อเปลี่ยนสายงานผู้บริหาร เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารต่างสายงาน ตำแหน่งรองปลัดเทศบาล ๘ (นักบริหารงานเทศบาล ๘)

download เอกสาร