ต้อนรับสมัชชาสุขภาพและเครือข่ายด้านสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556 โดย admin จำนวนผู้เข้าชม 298 ครั้ง

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี นำโดย นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี ปลัดเทศบาล คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมต้อนรับสมัชชาสุขภาพจังหวัดสุราษฎร์ธานีและเครือข่ายด้านสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี

นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สอรัฐ มากบุญ ผู้ประสาน งานสมัชชาสุขภาพจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในการศึกษาดูงานด้านสาธารณสุขของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เพื่อศึกษารูปแบบการลดความแออัดในโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี และพัฒนาระบบการสาธารณสุขของจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อหาแนวทางในการทำงานร่วมกัน แก้ปัญหาที่กระทบต่อสุขภาวะของประชาชนในพื้นที่ โดยแนวทางสำคัญในที่ประชุมมอบให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี และองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี เตรียมแนวทางการประเมินตนเองตามแบบประเมินของสำนักงานหลักประกันสุขภาพ(สปสช.) เพื่อเข้าสู่การเป็นหน่วยบริการประจำด้านสาธารณสุขรับการสนับสนุนจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพโดยตรง โดยมีโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี เป็นหน่วยบริการรับส่งต่อ หากเทศบาลมีความพร้อมให้เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานสาธารณสุขระดับอำเภอ(คบสอ.)เมืองสุราษฎร์ธานี และอปสจ.เพื่อเสนอเรื่องเข้าลำนักงานหลักประกันสุขภาพ(สปสช.) ภาค 11 ต่อไป
ซึ่งหากดำเนินการได้ตามเป้าหมาย จะสามารถถ่ายโอนผู้ป่วยนอก (OPD) จากโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี มารับบริการยังศูนย์บริการสาธารณสุขสังกัดเทศบาล ได้เป็นจำนวนกว่า 100 ราย ต่อวัน รวมทั้งดำเนินการส่งเสริมสุขภาพ ฟื้นฟูสภาพ ป้องกันโรค แก่ประชาชนในพื้นที่เขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีได้โดยตรง และลดความแออัดของห้องตรวจผู้ป่วยโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ได้อีกแนวทางหนึ่ง

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail