ต้อนรับคณะแกนนำสุขภาพในชุมชน เทศบาลตำบลท่าชนะ

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556 โดย งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน จำนวนผู้เข้าชม 422 ครั้ง

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี อสม.เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี และคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ให้การต้อนรับคณะแกนนำสุขภาพในชุมชน เทศบาลตำบลท่าชนะ จำนวน ๕๐ คน ที่มาศึกษาดูงานโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาสุขภาพภาคประชาชน

เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี อสม.เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี และคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ให้การต้อนรับคณะแกนนำสุขภาพในชุมชน เทศบาลตำบลท่าชนะ จำนวน ๕๐ คน ที่มาศึกษาดูงานโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาสุขภาพภาคประชาชน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนางานสุขภาพภาคประชาชนและกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ โดยมีกิจกรรมภาคประชาชน เช่น โรงเรียน อสม. การจัดการขยะชุมชน นวัตกรรมสุขภาพ และการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยมีนางสุภาพร บุญจริง ปลัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี นางสุวรรณี ศรีวุฒินพกุล ผู้อำนวยการสำนักการสาธารณสุข ร่วมให้การต้อนรับ ณ วัดกลางใหม่ และ ห้องอาหารลัคกี้

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail