ต้อนรับคณะเทศบาลนครระยอง

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล อสม.เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมต้อนรับเทศบาลนคระยอง

ที่มาทัศนศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการด้านการพัฒนาศักยภาพของ อสม. อย่างมีประสิทธิภาพของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จำนวน 200 คน เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556 ณ วัดกลางใหม่