ต้อนรับคณะดูงาน อบต. คลองฉนวน

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยนายเอกพจน์ ยอดพินิจ รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี นางสุภาพร บุญจริง ปลัดเทศบาล พร้อมพนักงานเทศบาล ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.คลองฉนวน อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี

เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยนายเอกพจน์ ยอดพินิจ รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี นางสุภาพร บุญจริง ปลัดเทศบาล พร้อมพนักงานเทศบาล ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.คลองฉนวน อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี ซึ่งนำผู้บริหารพร้อมด้วนพนักงาน เข้ารับการศึกษาดูงานด้านการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เพื่อนำไปใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์กร  ณ สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี