ต้อนรับคณะดูงาน อบต. คลองฉนวน

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556 โดย งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน จำนวนผู้เข้าชม 534 ครั้ง

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยนายเอกพจน์ ยอดพินิจ รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี นางสุภาพร บุญจริง ปลัดเทศบาล พร้อมพนักงานเทศบาล ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.คลองฉนวน อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี

เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยนายเอกพจน์ ยอดพินิจ รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี นางสุภาพร บุญจริง ปลัดเทศบาล พร้อมพนักงานเทศบาล ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.คลองฉนวน อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี ซึ่งนำผู้บริหารพร้อมด้วนพนักงาน เข้ารับการศึกษาดูงานด้านการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เพื่อนำไปใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์กร  ณ สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail