โครงการ “ค่ายวิทยาศาสตร์” โรงเรียนเทศบาล ๕

วันที่ 5 มกราคม 2556 โดย admin จำนวนผู้เข้าชม 716 ครั้ง

โรงเรียนเทศบาล ๕ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมอบรมโครงการ “ค่ายวิทยาศาสตร์” ระหว่างวันที่ ๕ – ๖ มกราคม ๒๕๕๖ โดยมีนายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีเปิด

เมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๖ โรงเรียนเทศบาล ๕ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมอบรมโครงการ “ค่ายวิทยาศาสตร์” ระหว่างวันที่ ๕ – ๖ มกราคม ๒๕๕๖ โดยมีนายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีเปิด ณ อาคารธรรมมาภิบาล โรงเรียนเทศบาล ๕ โดยมีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจและเกิดทักษะพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ที่จำเป็นสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้ในการเรียนและชีวิตประจำวันได้ มีนักเรียนเข้าร่วมอบรม จำนวน ๒๕๐ คน

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail