โครงการพัฒนาการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติโครงงาน ท.๕

วันที่ 23 มกราคม 2556 โดย งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน จำนวนผู้เข้าชม 337 ครั้ง

โรงเรียนเทศบาล ๕ จัดกิจกรรการนำเสนอโครงงานบูรณาการ โครงการพัฒนาการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติโครงงาน ประจำปี ๒๕๕๕ โดยมีนายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานเปิดงาน โดยนำความรู้ที่ได้จากการศึกษาในห้องเรียนมาใช้ในการปฏิบัติโครงงาน เพื่อเพิ่มพูนทักษะในการแก้ปัญหา และการทำงานอย่างมีแบบแผนแก่นักเรียน

เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๖ โรงเรียนเทศบาล ๕ จัดกิจกรรการนำเสนอโครงงานบูรณาการ โครงการพัฒนาการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติโครงงาน ประจำปี ๒๕๕๕ โดยมีนายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานเปิดงาน โดยนำความรู้ที่ได้จากการศึกษาในห้องเรียนมาใช้ในการปฏิบัติโครงงาน เพื่อเพิ่มพูนทักษะในการแก้ปัญหา และการทำงานอย่างมีแบบแผนแก่นักเรียน ให้แสดงสมรรถนะทางด้านวิชาการ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเพื่อเป็นแนวทางในการดำรงชีวิตของนักเรียนในอนาคต โดยแบ่งการจัดกิจกรรมออกเป็น ๒ วัน วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๖ เป็นการนำเสนอโครงงานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ จำนวน ๑๑๐ โครงงาน และวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๖ เป็นการนำเสนอโครงงานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ จำนวน ๑๕๑ โครงงาน โดยมีคณะผู้บริหาร คณะครูอาจารย์ พนักงานเทศบาล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล ๕

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail