โครงการพัฒนาการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติโครงงาน ท.๕

โรงเรียนเทศบาล ๕ จัดกิจกรรการนำเสนอโครงงานบูรณาการ โครงการพัฒนาการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติโครงงาน ประจำปี ๒๕๕๕ โดยมีนายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานเปิดงาน โดยนำความรู้ที่ได้จากการศึกษาในห้องเรียนมาใช้ในการปฏิบัติโครงงาน เพื่อเพิ่มพูนทักษะในการแก้ปัญหา และการทำงานอย่างมีแบบแผนแก่นักเรียน

เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๖ โรงเรียนเทศบาล ๕ จัดกิจกรรการนำเสนอโครงงานบูรณาการ โครงการพัฒนาการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติโครงงาน ประจำปี ๒๕๕๕ โดยมีนายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานเปิดงาน โดยนำความรู้ที่ได้จากการศึกษาในห้องเรียนมาใช้ในการปฏิบัติโครงงาน เพื่อเพิ่มพูนทักษะในการแก้ปัญหา และการทำงานอย่างมีแบบแผนแก่นักเรียน ให้แสดงสมรรถนะทางด้านวิชาการ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเพื่อเป็นแนวทางในการดำรงชีวิตของนักเรียนในอนาคต โดยแบ่งการจัดกิจกรรมออกเป็น ๒ วัน วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๖ เป็นการนำเสนอโครงงานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ จำนวน ๑๑๐ โครงงาน และวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๖ เป็นการนำเสนอโครงงานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ จำนวน ๑๕๑ โครงงาน โดยมีคณะผู้บริหาร คณะครูอาจารย์ พนักงานเทศบาล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล ๕