สวัสดิการสังคม เพื่อมวลชน สู่นครยั่งยืน

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม หลักสูตร “สวัสดิการสังคม เพื่อมวลชน สู่นครยั่งยืน”  ณ ห้องริมน้ำ โรงแรมวังใต้ ตามโครงการพัฒนาระบบสวัสดิการสังคม เพื่อนำไปสู่การพัฒนาให้เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เป็นนครยั่งยืน ตามนโยบาย ๗ นคร

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม หลักสูตร “สวัสดิการสังคม เพื่อมวลชน สู่นครยั่งยืน”  ณ ห้องริมน้ำ โรงแรมวังใต้ ตามโครงการพัฒนาระบบสวัสดิการสังคม เพื่อนำไปสู่การพัฒนาให้เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เป็นนครยั่งยืน ตามนโยบาย ๗ นคร ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๕ มกราคม ๒๕๕๖ ตามโครงการพัฒนาระบบสวัสดิการสังคม เพื่อนำไปสู่การพัฒนาให้เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เป็นนครยั่งยืน ตามนโยบาย ๗ นคร เป็นเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ผู้นำกลุ่ม ชุนชนต่าง ๆ เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นเพื่อการพัฒนากิจกรรมด้านสวัสดิการสังคม ซึ่งรวมถึงกิจกรรมพัฒนาชุมชน กิจกรรมสวัสดิการชุมชน กิจกรรมชุมชนด้านสังคมสงเคราะห์ เพื่อยกระดับกิจกรรมด้านสวัสดิการสังคมให้มีมาตรฐานเพิ่มขึ้น พร้อมโดยมีกลุ่มเป้าหมายที่มีบทบาทและหน้าที่ในการเป็นผู้นำกลุ่มองค์กรต่างๆ ในชุมชน ได้แก่ ประธานและคณะกรรมการชุมชน ๔๓ ชุมชน ประธานแกนนำสตรี ๓๑ ชุมชน และประธานผู้สูงอายุ ๒๐ ชมรม ทั้งนี้มีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม จำนวน ๑๕๐ คน เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖ ณ ห้องริมน้ำ โรงแรมวังใต้