สวัสดิการสังคม เพื่อมวลชน สู่นครยั่งยืน

วันที่ 14 มกราคม 2556 โดย งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน จำนวนผู้เข้าชม 377 ครั้ง

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม หลักสูตร “สวัสดิการสังคม เพื่อมวลชน สู่นครยั่งยืน”  ณ ห้องริมน้ำ โรงแรมวังใต้ ตามโครงการพัฒนาระบบสวัสดิการสังคม เพื่อนำไปสู่การพัฒนาให้เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เป็นนครยั่งยืน ตามนโยบาย ๗ นคร

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม หลักสูตร “สวัสดิการสังคม เพื่อมวลชน สู่นครยั่งยืน”  ณ ห้องริมน้ำ โรงแรมวังใต้ ตามโครงการพัฒนาระบบสวัสดิการสังคม เพื่อนำไปสู่การพัฒนาให้เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เป็นนครยั่งยืน ตามนโยบาย ๗ นคร ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๕ มกราคม ๒๕๕๖ ตามโครงการพัฒนาระบบสวัสดิการสังคม เพื่อนำไปสู่การพัฒนาให้เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เป็นนครยั่งยืน ตามนโยบาย ๗ นคร เป็นเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ผู้นำกลุ่ม ชุนชนต่าง ๆ เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นเพื่อการพัฒนากิจกรรมด้านสวัสดิการสังคม ซึ่งรวมถึงกิจกรรมพัฒนาชุมชน กิจกรรมสวัสดิการชุมชน กิจกรรมชุมชนด้านสังคมสงเคราะห์ เพื่อยกระดับกิจกรรมด้านสวัสดิการสังคมให้มีมาตรฐานเพิ่มขึ้น พร้อมโดยมีกลุ่มเป้าหมายที่มีบทบาทและหน้าที่ในการเป็นผู้นำกลุ่มองค์กรต่างๆ ในชุมชน ได้แก่ ประธานและคณะกรรมการชุมชน ๔๓ ชุมชน ประธานแกนนำสตรี ๓๑ ชุมชน และประธานผู้สูงอายุ ๒๐ ชมรม ทั้งนี้มีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม จำนวน ๑๕๐ คน เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖ ณ ห้องริมน้ำ โรงแรมวังใต้

 

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail