รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อเปลี่ยนสายงานผู้บริหาร เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารต่างสายงาน ตำแหน่งรองปลัดเทศบาล ๘ (นักบริหารงานเทศบาล ๘)

download เอกสาร