มอบทุนการศึกษา ท.๓ (ตลาดล่าง)

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานพิธีมอบทุนการศึกษาให้นักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๓ (ตลาดล่าง) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕

เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๖ นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานพิธีมอบทุนการศึกษาให้นักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๓ (ตลาดล่าง) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่นักเรียนที่มีความสามารถในด้านต่างๆ รวมทั้งสิ้น ๒๐๓ ทุน เป็นเงิน ๒๐๗,๐๐๐ บาท เพื่อให้นักเรียนได้นำทุนการศึกษาไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ต่อตนเองและครอบครัว โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล คณะกรรมการผู้ปกครองเครือข่ายสถานศึกษา ประธานและคณะกรรมการผู้ปกครองเครือข่าย ผู้ปกครองนักเรียน เจ้าของทุนผู้มีจิตเมตตาเข้าร่วมจำนวนมาก ณ ห้องประชุม โรงเรียนเทศบาล ๓ (ตลาดล่าง)