มอบทุนการศึกษา ท.๓ (ตลาดล่าง)

วันที่ 8 มกราคม 2556 โดย งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน จำนวนผู้เข้าชม 448 ครั้ง

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานพิธีมอบทุนการศึกษาให้นักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๓ (ตลาดล่าง) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕

เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๖ นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานพิธีมอบทุนการศึกษาให้นักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๓ (ตลาดล่าง) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่นักเรียนที่มีความสามารถในด้านต่างๆ รวมทั้งสิ้น ๒๐๓ ทุน เป็นเงิน ๒๐๗,๐๐๐ บาท เพื่อให้นักเรียนได้นำทุนการศึกษาไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ต่อตนเองและครอบครัว โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล คณะกรรมการผู้ปกครองเครือข่ายสถานศึกษา ประธานและคณะกรรมการผู้ปกครองเครือข่าย ผู้ปกครองนักเรียน เจ้าของทุนผู้มีจิตเมตตาเข้าร่วมจำนวนมาก ณ ห้องประชุม โรงเรียนเทศบาล ๓ (ตลาดล่าง)

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail