พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและยกระดับสถานประกอบการจำหน่ายอาหารในเขตเทศบาล

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและยกระดับสถานประกอบการจำหน่ายอาหารในเขตเทศบาล โดยมีนายภานุ ศรีบุศยกาญจน์ รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานเปิดการอบรม

เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๖ ณ สวนอาหารป๊อบอาย อีซี่ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและยกระดับสถานประกอบการจำหน่ายอาหารใน เขตเทศบาล โดยมีนายภานุ ศรีบุศยกาญจน์ รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานเปิดการอบรม สำหรับกลุ่มเป้าหมาย ๔ กลุ่ม คือ ผู้ประกอบการร้านอาหาร / แผงลอยจำหน่ายอาหาร / ผู้ประกอบการตลาดสด / ผู้ประกอบการค้าตลาดนัด ตลาดน้ำ บ้านดอน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๑๕๐ คน ซึ่งจะทัศนศึกษาดูงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลาง (จังหวัดปราจีนบุรี – หนองคาย – ขอนแก่น – นครราชสีมา – นครปฐม) ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๖ มกราคม ๒๕๕๖ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจต่อแนวทางการพัฒนาด้านสุขาภิบาลอาหารและการบริการ และสนับสนุนบทบาทของผู้ประกอบการด้านการบริการให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมในสังคม เกิดความรักความสามัคคี มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นด้านการบริการอาหารที่สะอาดและปลอดภัยร่วมกับหน่วยงานของรัฐ