พระราชทานสถาปนาสมณศักดิ์

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานีเป็นประธานในการอ่านตราตั้งสัญญาบัตร พระราชทานสถาปนาสมณศักดิ์แต่งตั้งให้ พระมหาสุจินต์ สุจิณฺโณ

เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๖ นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานีเป็นประธานในการอ่านตราตั้งสัญญาบัตร พระราชทานสถาปนาสมณศักดิ์แต่งตั้งให้ พระมหาสุจินต์ สุจิณฺโณ ป.ธ.๖, น.ธ.เอก, พธ.บ., ศน.ม. เจ้าอาวาสวัดโพหวายเจ้าคณะตำบลตลาด เขต ๑ เป็นพระครูสัญญาบัตร เทียบเท่าเจ้าคณะอำเภอชั้นเอก (ทจอ.ชอ.) ในพระราชทินนาม ที่ พระครูศรีโพธยาภรณ์โดยมีพนักงานเทศบาล และพุทธศาสนิกชนเข้าร่วม ณ วัดโพหวาย