พระราชทานสถาปนาสมณศักดิ์

วันที่ 30 มกราคม 2556 โดย งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน จำนวนผู้เข้าชม 567 ครั้ง

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานีเป็นประธานในการอ่านตราตั้งสัญญาบัตร พระราชทานสถาปนาสมณศักดิ์แต่งตั้งให้ พระมหาสุจินต์ สุจิณฺโณ

เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๖ นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานีเป็นประธานในการอ่านตราตั้งสัญญาบัตร พระราชทานสถาปนาสมณศักดิ์แต่งตั้งให้ พระมหาสุจินต์ สุจิณฺโณ ป.ธ.๖, น.ธ.เอก, พธ.บ., ศน.ม. เจ้าอาวาสวัดโพหวายเจ้าคณะตำบลตลาด เขต ๑ เป็นพระครูสัญญาบัตร เทียบเท่าเจ้าคณะอำเภอชั้นเอก (ทจอ.ชอ.) ในพระราชทินนาม ที่ พระครูศรีโพธยาภรณ์โดยมีพนักงานเทศบาล และพุทธศาสนิกชนเข้าร่วม ณ วัดโพหวาย

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail