ประมวลภาพ กิจกรรมทัศนศึกษาดูงานผู้ประกอบการ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและยกระดับสถานประกอบการจำหน่ายอาหารในเขตเทศบาล สำหรับกลุ่มเป้าหมาย ๔ กลุ่ม คือ ผู้ประกอบการร้านอาหาร / แผงลอยจำหน่ายอาหาร / ผู้ประกอบการตลาดสด / ผู้ประกอบการค้าตลาดนัด ตลาดน้ำ บ้านดอน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

จำนวน ๑๕๐ คน ซึ่งจะทัศนศึกษาดูงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลาง (จังหวัดปราจีนบุรี-หนองคาย-ขอนแก่น-นครราชสีมา-นครปฐม)ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๖ มกราคม ๒๕๕๖ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจต่อแนวทางการพัฒนาด้านสุขาภิบาลอาหารและการบริการ และสนับสนุนบทบาทของผู้ประกอบการด้านการบริการให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมในสังคม เกิดความรักความสามัคคี มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นด้านการบริการอาหารที่สะอาดและปลอดภัยร่วมกับหน่วยงานของรัฐ