ประมวลภาพ กิจกรรมทัศนศึกษาดูงานผู้ประกอบการ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

วันที่ 29 มกราคม 2556 โดย งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน จำนวนผู้เข้าชม 549 ครั้ง

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและยกระดับสถานประกอบการจำหน่ายอาหารในเขตเทศบาล สำหรับกลุ่มเป้าหมาย ๔ กลุ่ม คือ ผู้ประกอบการร้านอาหาร / แผงลอยจำหน่ายอาหาร / ผู้ประกอบการตลาดสด / ผู้ประกอบการค้าตลาดนัด ตลาดน้ำ บ้านดอน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

จำนวน ๑๕๐ คน ซึ่งจะทัศนศึกษาดูงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลาง (จังหวัดปราจีนบุรี-หนองคาย-ขอนแก่น-นครราชสีมา-นครปฐม)ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๖ มกราคม ๒๕๕๖ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจต่อแนวทางการพัฒนาด้านสุขาภิบาลอาหารและการบริการ และสนับสนุนบทบาทของผู้ประกอบการด้านการบริการให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมในสังคม เกิดความรักความสามัคคี มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นด้านการบริการอาหารที่สะอาดและปลอดภัยร่วมกับหน่วยงานของรัฐ

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail