ประชุมวางแผน ระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชน

กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้ดำเนินการประชุมเชิงปฎิบัติการและรับฟังความคิดเห็นของท้องถิ่น ครั้งที่ ๓ ตามโครงการศึกษาวางแผนหลักศึกษาความเหมาะสม และออกแบบระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๖ กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้ดำเนินการประชุมเชิงปฎิบัติการและรับฟังความคิดเห็นของท้องถิ่น ครั้งที่ ๓ ตามโครงการศึกษาวางแผนหลักศึกษาความเหมาะสม และออกแบบระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อโครงการและร่วมกันค้นหาแนวทางที่เหมาะสม ก่อเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมมากที่สุด ซึ่งเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ถือเป็นพื้นที่นำร่องในการแก้ไขและบรรเทาปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ชุมชน โดยนายเอกพจน์ ยอดพินิจ รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุม พร้อมทั้งมีสมาชิกสภาเทศบาล ผู้นำชุมชน ประชาชนในท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม  ณ ห้องประชุมชั้น ๒ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี