ประชุมวางแผน ระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชน

วันที่ 10 มกราคม 2556 โดย admin จำนวนผู้เข้าชม 306 ครั้ง

กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้ดำเนินการประชุมเชิงปฎิบัติการและรับฟังความคิดเห็นของท้องถิ่น ครั้งที่ ๓ ตามโครงการศึกษาวางแผนหลักศึกษาความเหมาะสม และออกแบบระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๖ กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้ดำเนินการประชุมเชิงปฎิบัติการและรับฟังความคิดเห็นของท้องถิ่น ครั้งที่ ๓ ตามโครงการศึกษาวางแผนหลักศึกษาความเหมาะสม และออกแบบระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อโครงการและร่วมกันค้นหาแนวทางที่เหมาะสม ก่อเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมมากที่สุด ซึ่งเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ถือเป็นพื้นที่นำร่องในการแก้ไขและบรรเทาปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ชุมชน โดยนายเอกพจน์ ยอดพินิจ รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุม พร้อมทั้งมีสมาชิกสภาเทศบาล ผู้นำชุมชน ประชาชนในท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม  ณ ห้องประชุมชั้น ๒ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

 

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail