ต้อนรับเทศบาลตำบลแปลงยาว

วันที่ 24 มกราคม 2556 โดย งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน จำนวนผู้เข้าชม 382 ครั้ง

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี พร้อมคณะ อสม.เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ให้การต้อนรับเทศบาลตำบลแปลงยาว อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา

เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๖ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี พร้อมคณะ อสม.เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ให้การต้อนรับเทศบาลตำบลแปลงยาว อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา ที่มาทัศนศึกษาดูงานตามโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาเสริมสร้างการเรียนรู้ และการมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์เพื่อนำไปปรับใช้ในท้องถิ่น ณ วัดกลางใหม่

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail