การจัดทำแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖, งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ และจ่ายขาดเงินสะสม (แบบ ผด.๒)

download เอกสาร