กฎหมายหลัก

 • รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
 • พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
 • พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549
 • พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534
 • พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2545(ฉบับที่5)
 • พระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
 • พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2545
 • พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่5) พ.ศ.2550
 • พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางการปกครอง พ.ศ.2539
 • พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540
 • พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522
 • พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543
 • พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518
 • พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ.2534
 • พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535
 • พระราชบัญญัติส่งเสริมการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535
 • พระราชบัญญัติการโรงงาน พ.ศ.2535
 • พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ.2509
 • พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475
 • พระราชบัญญัติการโรงแรม พ.ศ.2478
 • พระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2508
 • พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.2510
 • พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535
 • พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2535
 • พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522
 • พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2551(โครงสร้างเงินเดือน)
 • พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ 23) พ.ศ.2551
 • พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2545
 • พระราชบัญญัติเงินเดือนเงินวิทยฐานะและเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547
 • พระราชกฤษฎีกา ค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550
 • ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2555
 • พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546
 • พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พุทธศักราช 2457
 • พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
 • พระราชบัญญัติบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2542
 • พระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ.2551
 • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526
 • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2548(ฉบับที่2)
 • ระเบีบบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเรียกคืนเครื่องราชฯ
 • ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการยึดอายัดและขายทอดตลาดทรัพย์สินขององค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ.2551
 • ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการปฏิบัติในการควบคุมการก่อสร้างในเขตเพลิงไหม้ พ.ศ.2543
 • นายกเทศมนตรี

  นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
  เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
  จากใจนายก
  ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
  สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
  การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
  แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
  ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
  ตลาดงานกรมจัด

  สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

  18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

  โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

  E-Mail