วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์

“สร้างสุราษฎร์ธานี  เมืองคนดี  ที่น่าอยู่”

พันธกิจ

1. การแก้ปัญหาความเดือดร้อนซ้ำซาก เช่น การจราจร ขยะ น้ำท่วมขัง เป็นต้น

2. ยกระดับสุราษฎร์ธานีเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของภาคใต้ตอนบน      

3. เพิ่มคุณภาพชีวิตและอนาคตที่ดีกว่า

4. เชิดชูศิลปวัฒนธรรม ศาสนา และกีฬา

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail