วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์

“สร้างสุราษฎร์ธานี  เมืองคนดี  ที่น่าอยู่”

พันธกิจ

1. การแก้ปัญหาความเดือดร้อนซ้ำซาก เช่น การจราจร ขยะ น้ำท่วมขัง เป็นต้น

2. ยกระดับสุราษฎร์ธานีเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของภาคใต้ตอนบน      

3. เพิ่มคุณภาพชีวิตและอนาคตที่ดีกว่า

4. เชิดชูศิลปวัฒนธรรม ศาสนา และกีฬา