คณะผู้บริหาร

 

นายธีรกิจ หวังมุทิตากุล

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล

นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี

นายเอกพจน์ ยอดพินิจ

นายเอกพจน์ ยอดพินิจ

รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี

นางพิพิศน์ วัฒนาวีรชัย

นางพิพิศน์ วัฒนาวีรชัย

รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี

นายสุฟ้าง แซ่หว่อง

นายสุฟ้าง แซ่หว่อง

รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี

นายทรงยศ ยอดดนตรี

นายทรงยศ ยอดดนตรี

รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

พล.ต.ต. ภูวดล กระแสอินทร์

พล.ต.ต. ภูวดล กระแสอินทร์

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี

ดร. ขวัญดี ศรีไพโรจน์

ดร. ขวัญดี ศรีไพโรจน์

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี

เลขานุการนายกเทศมนตรี

นายปรเมษฐ์ เผือกสุวรรณ

นายปรเมษฐ์ เผือกสุวรรณ

เลขานุการนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี

นาย ยุทธวีร์ ทองคำ

นายยุทธวีร์ ทองคำ

เลขานุการนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี

 

 

 

 

 

นายนิพัฒน์ ทวิชสังข์

เลขานุการนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail