คณะผู้บริหาร

นายธีรกิจ หวังมุทิตากุล

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล

นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี

นายเอกพจน์ ยอดพินิจ

นายเอกพจน์ ยอดพินิจ

รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี

นางพิพิศน์ วัฒนาวีรชัย

นางพิพิศน์ วัฒนาวีรชัย

รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี

นายสุฟ้าง แซ่หว่อง

นายสุฟ้าง แซ่หว่อง

รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี

นายทรงยศ ยอดดนตรี

นายทรงยศ ยอดดนตรี

รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

พล.ต.ต. ภูวดล กระแสอินทร์

พล.ต.ต. ภูวดล กระแสอินทร์

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี

ดร. ขวัญดี ศรีไพโรจน์

ดร. ขวัญดี ศรีไพโรจน์

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี

เลขานุการนายกเทศมนตรี

นายปรเมษฐ์ เผือกสุวรรณ

นายปรเมษฐ์ เผือกสุวรรณ

เลขานุการนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี

นาย ยุทธวีร์ ทองคำ

นายปรเมษฐ์ เผือกสุวรรณ

เลขานุการนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี

 

 

 

 

 

นายนิพัฒน์ ทวิชสังข์

เลขานุการนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี