การควบคุมภายใน

ปีงบประมาณ ๒๕๖๐

การควบคุมภายใน เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

กองวิชาการและแผนงาน

กองสวัสดิการสังคม

กองสารสนเทศภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

สำนักการคลัง

ฝ่ายพัฒนารายได้

ส่วนบริหารงานคลัง

ฝ่ายการเงินและบัญชี

ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน

สำนักการช่าง

สำนักการศึกษา

 สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

สำนักปลัดเทศบาล

ตรวจสอบภายใน

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail